תנאים ופרטיות

כללי

  • חברת אסק מדיק בע"מ (להלן: "אסק מדיק") עוסקת בפיתוח ושיווק של מערכת  MyFemCard (להלן: "המערכת") על גבי כרטיס מסוג USB Flash של חברת Walletex Microelectronics Ltd (להלן: "הכרטיס" ו-"Walletex" בהתאמה).
  •  אסק מדיק אינה חברה "רפואית". אסק מדיק והמערכת אינה מיועדת / אמורה ליתן ייעוץ ו/או טיפול רפואי כלשהם. השימוש במערכת אינו בא במקום ייעוץ רפואי ואינו מהווה תחליף להתייעצות עם רופא. אין לעשות שימוש במידע הכלול במערכת כתחליף לייעוץ רפואי ו/או אבחון ו/או טיפול.
  • אסק מדיק מספקת עם המערכת שירותים נלווים הכוללים: שירותי תמיכה, גיבוי, שחזור ושדרוג למערכת, וכן שירות תזכורות למועדי בדיקות וביקורי רופא (בכפוף לאישור קבלת הודעות אלקטרוניות). תנאי הכרחי לקבלת השירותים הנלווים הוא השלמת הליך הרשמה של המטופלת באתר החברה.

הגבלת אחריות

  • הכרטיס נשמר בידי המטופלת ובאחריותה הבלעדית. הגישה לתיק הרפואי במערכת מתאפשרת באמצעות סיסמאות גישה אישיות וכן סיסמאות המיועדות לשימוש על ידי גורמים מורשים – אשר יהיו באחריות המטופלת.
  • אסק מדיק אינה בודקת ו/או בוחנת את הנתונים והמידע הרפואי המוזן למערכת של המטופלת, ואין לה כל אמצעי לוודא ו/או לאמת את נכונותו, אמיתותו או שלמותו של מידע אשר הוזן לתיק האישי ולא תהא לאסק מדיק כל אחריות לתוכן המידע האישי הכלול במערכת.

 

קניין רוחני

  • האפליקציות המותקנות על גבי הכרטיס הינן פיתוח ייחודי של אסק מדיק, וכל זכויות הקניין הרוחני במערכת, לרבות זכויות היוצרים שבו ובכל אפליקציה, תוכנה, יישום, קובץ, קודי מחשבים, תמונת מסך, טקסט וכל חומר אחר הכלול במערכת, הינן של אסק מדיק בלבד ובבעלותה הייחודית והבלעדית.
  • אסק מדיק הינה הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של המערכת, בסודות המסחריים הכרוכים בהפעלת המערכת, לרבות כל אפליקציה ו/או תוכנה מכל מין וסוג שהוא אשר מצויה על גבי הכרטיס, בעיצוב התיק הרפואי ו/או בכל חומר אחר הכלול בו.
  • הכרטיס הינו פיתוח ייחודי של Walletex , וכל זכויות הקניין הרוחני בכרטיס, לרבות זכויות היוצרים בכרטיס ובטכנולוגיה הכרוכה בהפעלתו, הינן של Walletex בלבד ובבעלותה הייחודית והבלעדית.
  • אין לשנות, להעתיק, לשכפל, להפיץ או להציג בפומבי או למסור לצד שלישי את הנ"ל או כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של אסק מדיק.